Adatkezelés

A Manuvia Expert Recruitment Hungary Kft. (1214 Budapest, Akácfa utca 5. II. 8.; Cg.01-09-994838) (a „Társaság”) munkaközvetítési és egyéb emberierőforrás-ellátási,- gazdálkodási tevékenységet végez. A Társaság tiszteletben tartja az ügyfelei személyes adatokhoz fűződő jogait, adatkezelést,- feldolgozást,- továbbítást a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek, így különösen a 2011. évi CXII. törvénynek („Infotv.”) megfelelően, valamint az ügyfelek felhatalmazása alapján végez.

Az adatkezelés jogalapja és célja
A személyes adatok kezelésének jogalapja az érintettek önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást az érintett vagy a Társaság internetes honlapján, regisztrációval a jelen tájékoztató elektronikus elfogadásával, vagy egyéb csatornán történő jelentkezés esetén annak papír alapon történő aláírásával adja meg. Az adatkezelés célja – a Társaság tevékenységének előmozdítása érdekében – az álláskereső/állást kínáló ügyfelek tájékoztatása a potenciális munkalehetőségekről/álláskeresőkről, a rendelkezésre álló adatbázis folyamatos naprakészen tartása, valamint az adminisztrációs feladatok ellátása.

A Társaság csak olyan, a tevékenységi körében felmerült, az őt megkereső természetes személyek által megadott személyes adatot rögzít és kezel, amelyet az személy önkéntesen ad meg.  A Társaság az alábbi adatokat kezeli: elérhetőségei, a képesítésére és tapasztalatára vonatkozó információk, érdeklődése, esetlegesen fizetési igénye, a pályázó által rendelkezésre bocsátott esetleges referenciák, bizonyítványok.

Az adatkezelő megnevezése:  Manuvia Expert Recruitment Hungary Kft.(1214 Budapest, Akácfa utca 5. II/8.), telefonszám: 20/2888535, e-mail: budapest@manuvia.com, adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-80434/2014.

Az adatkezelés időtartama
Az adatkezelés az adatok Társaság részére történő rendelkezésre bocsátástól annak Társaság általi törléséig tart, amelyet – ha jogszabály (pl. számvitel, adózás) eltérően nem rendelkezik – az érintett kérése alapján a Társaság haladéktalanul elvégez.
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, adattovábbítás
A személyes adatokat elsősorban a Társaság, továbbá – a Társaság tevékenysége okán – azon ügyfelek ismernek meg, akik igénybe veszik a Társaság által nyújtott szolgáltatást.

A Társaság az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe: könyvelés, bérszámfejtés: Kállai és Társa Consulting Kft. (1214 Budapest, Akácfa utca 5. II./8.), informatika: Manuvia Group a.s. (Pribinova 4 (Eurovea), 811 09 Bratislava, Slovakia). A Társaság és a Manuvia Group cégcsoport szolgáltatásainak hirdetése érdekében, kizárólag az ügyfelek hozzájárulásával jogosultak személyes adatokat továbbítani, illetve azokat marketing célokra felhasználni. Az ügyfelek jogosultak a kereskedelmi célú megkeresésekről nyilatkoztatni.

Adatbiztonság

A személyes adatok tárolása és feldolgozása a Társaság, illetve a Manuvia Group székhelyén, telephelyén, illetve a fenti adatfeldolgozók telephelyein történik. A Társaság adminisztratív, számítástechnikai és fizikai biztonsági intézkedéseket alkalmaz a jogosulatlan adatfelhasználás elkerülése érdekében, biztonsági eljárásait ellenőrzi és fejleszti.

Az érintettek jogai és jogorvoslati lehetőségei
A személyes adat jogosultja bármikor tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről, kérheti azok helyesbítését, módosítását, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését.  A jogosult kérelmére a Társaság tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.  A Társaság a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg kért tájékoztatást.  Az érintett jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja: Levelezési cím: 1214 Budapest, Akácfa utca 5. II. 8., e-mail: budapest@manuvia.com. A személyes adat jogosultja tiltakozhat személyes adatának kezelése (továbbítása) ellen, ha (a) az (ide nem értve a törvényen alapuló adatkezelést) kizárólag a Társaság vagy a fenti adatfeldolgozók jogának, jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, (b) az közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; (c) azt törvény egyébként lehetővé teszi.  A személyes adat jogosultja az Infotv. és a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefon:06-1-391-14-00) fordulhat a Társaság adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.